Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Συνυπογράφει την προσφυγή στο ΣτΕ για τα έργα β-ΑΠΕ που έχουν ενταχθεί στο fast track και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου


Μετά τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ιεράπετρας, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου γίνεται ο τρίτος από τους τέσσερις Δήμους του Νομού Λασιθίου που συνυπογράφει την προσφυγή του Παγκρήτιου Δικτύου κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ για την ακύρωση των έργων που εντάχθηκαν στο fast track.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΔΑ: Β437ΩΞΩ-852
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 12  / 10-10-2012  συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής

Απόφ. 56 /2012   Άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που αφορούν την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.


Σήμερα την 10-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την  5592 /5-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ.Πετράκη Εμμανουήλ, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής  ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7   δηλαδή


Παρόντες
Κοντογιάννη  Μαρία  Μέλος
Κρασανάκης Μιχαήλ  Μέλος
Περισυνάκης  Εμμανουήλ  Αντιπρόεδρος
Πετράκης Εμμανουήλ Πρόεδρος
Σιγανός Ευάγγελος  Μέλος
Τζανάκης Απόστολος  Μέλος
Φανουργιάκης  Γεώργιος  Μέλος

Απόντες


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Ελευθερία Μαρμακεθιανάκη , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1 : Άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που αφορούν την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανακοίνωσε στην επιτροπή την με αρ. πρωτ. 16121/26/7/2012 αίτηση του παγκρήτιου δικτύου αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ  με θέμα : Προσφυγή κατά της απόφασης ένταξης τριών μεγάλων επενδύσεων Β-ΑΠΕ στην Κρήτη στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010  (fast track) στο ΦΕΚ 1787/Β/6-6-2012.
          Με την αρ. 136/2012 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η έκδοση ψηφίσματος με την συνυπογραφή της προσφυγής του Παγκρήτιου δικτύου αγώνα κατά  των Β-ΑΠΕ στην Κρήτη.
          Σύμφωνα  με την παρ. 1 εδ.ιγ και ιε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και  για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που  έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται στα ανώτατα Δικαστήρια.
          Περαιτέρω ορίζεται ότι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση  η ανάθεση  σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού  χειρισμού, ανά υπόθεση ζητημάτων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη  γνώση ή εμπειρία.
          Προκειμένου να επιτευχθεί η ακύρωση των αποφάσεων 10 & 13/2012 της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να  ασκηθούν και να συζητηθούν αιτήσεις ακυρώσεως κατά των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 18/1989,εντός 60ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ .Πιθανόν δε να απαιτηθούν και περαιτέρω ενέργειες.
          Επειδή ο χειρισμός συνολικά της ανωτέρω υποθέσεως λόγω της φύσεως της απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία προτείνω τον ορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου με δυνατότητα παράστασης στα ανώτατα Δικαστήρια και με εξειδικευμένη εμπειρία επί των ανωτέρω ζητημάτων προκειμένου να προβεί στην άσκηση (σύνταξη-κατάθεση-εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του συμβουλίου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και γενικότερα να αναθέσετε σε αυτόν όλο το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης.
           Mετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή για τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει  να ορίσει  πληρεξούσιο δικηγόρο , με  εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία.
          Η Οικονομική  Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και ,αφού έλαβε υπόψη της:
1.Την με αριθμ. πρωτ. 16121/26/7/2012 αίτηση του παγκρήτιου δικτύου αγώνα
2. Την με αριθμ.136/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
3.Την εισήγηση του  Προέδρου.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
          Παρέχει την εντολή  στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χρ. Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 14135) και Αντώνιο Θεμ. Σηφάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 20637) για
       1. Την άσκηση (σύνταξη - κατάθεση - εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Αριθ. απόφ. 13/2012 της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων με θέμα: «Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Κρήτη Πράσινο Νησί, που περιλαμβάνει κατασκευή 36 αιολικών σταθμών, συνολικής ισχύος 1.005,10MW, στην Κρήτης και διασύνδεσή τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω κοινού υποβρυχίου καλωδίου», κυριότητας του Ομίλου «ELICA GROUP», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β 1787/06.06.2012) με σκοπό την ακύρωσή της
       2. Την άσκηση (σύνταξη - κατάθεση - εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Αριθ. απόφ. 10/2012 της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων με θέμα: «Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), που περιλαμβάνει κατασκευή 33 αιολικών σταθμών, συνολικής ισχύος 1.077MW, στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και κοινή διασύνδεσή τους με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενέργειας μέσω υποβρυχίου καλωδίου» κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει.» (ΦΕΚ Β 1787/06.06.2012) με σκοπό την ακύρωσή της.
          Για το λόγο αυτό αναθέτει με την παρούσα ειδική εντολή όλες τις σχε­τικές ενέργειες, όπως σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως, σύνταξη Υπομνη­μάτων, Πα­ράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας και γενι­κότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέρ­γεια κριθεί αναγ­καία στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χρ. Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 14135) και Αντώνιο Θεμ. Σηφάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 20637). Το σύνολο των προαναφερό­μενων ενεργειών είναι δυνατό να εκτελούνται, κατά την κρίση των προ­ανα­φερόμενων δικη­γόρων, από κοινού ή από τον καθένα χωριστά. 
       3.Η ανάθεση των συγκεκριμένων υποθέσεων στο δικηγορικό Γραφείο Μάριου Χαϊνταρλή – Αντωνίου Σηφάκη πραγματοποιείται, βάσει του 72 παρ. ιε του ν. 3852/2010, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξει­δίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρω­τικής διαδικασίας. Αυτά τα θέματα απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προανα­φερόμενοι δικηγόροι λόγω της εξειδίκευσης τους στο γνωστικό αντικεί­μενο της περιβαλ­λοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αντικείμενο που διδάσκουν σε Πανεπιστημιακές Σχολές ο μεν πρώτος ως επίκουρος καθηγητής Δικαίου ,Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)ο δε δεύτερος ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου(Τμήμα Περιβάλλοντος).
          4.Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται και στα πλαίσια του αιτήματος συμπαράταξης με το “Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Β ΑΠΕ” για την υποστήριξη-συμμετοχή στις σχετικές προσφυγές που θα καταθέσει για τις παραπάνω αιτίες στο Συμβούλιο Επικρατείας.
          Από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση στο Δήμο η οποία εφ’ όσον προκύψει θα αποτελέσει αντικείμενο νέας απόφασης στα πλαίσια  των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος για υποστήριξη των προσφυγών του “Παγκρήτιου Δικτύου Αγώνα κατά των Β ΑΠΕ” στο Συμβούλιο Επικρατείας από κοινού με τους άλλους συμμετέχοντες Δήμους στον Αγώνα κατά του Β ΑΠΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56 / 2012


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Εμμανουήλ Πετράκης
                   
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Εμμανουήλ Πετράκης


Τα μέλη
Κοντογιάννη  Μαρία
Κρασανάκης Μιχαήλ
Περισυνάκης  Εμμανουήλ
Σιγανός Ευάγγελος
Τζανάκης Απόστολος
Φανουργιάκης  Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου