Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας για το θέμα των Βιομηχανικών ΑΠΕ

Αριθμός Πρακτικού : 11/2012
Αριθμός Απόφασης : 221/2012

Θέμα: Συζήτηση για τις μεγάλες επενδύσεις βιομηχανικού τύπου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Ιεράπετρας, κ. Σήφη Αναστασάκη, ο οποίος είπε : «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και συγκεκριμένα στις 06 Ιουνίου 2012, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, βάση των οποίων εντάχθηκαν οι πρώτοι επενδυτικοί σχεδιασμοί στις διαδικασίες των στρατηγικών επενδύσεων, τις γνωστές μας σαν fast track. Ένα μεγάλο μερίδιο από τις στρατηγικές αυτές επενδύσεις αφορούν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κρήτη. Εντάχθηκαν τρεις επενδύσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, εκ των οποίων οι δύο αφορούν και το δήμο Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα, το δήμο Ιεράπετρας αφορά το επενδυτικό σχέδιο ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ που περιλαμβάνει κατασκευή 36 αιολικών σταθμών, συνολικής ισχύος 1005MW και διασύνδεσή του με το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υποβρυχίου καλωδίου. Η άλλη επένδυση είναι της ΤΕΡΝΑ που περιλαμβάνει 33 αιολικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 1077 MW, με διασύνδεση πάλι μέσω υποβρυχίου καλωδίου με το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα.

Αναλυτικά αναφέρω:

1) Επένδυση της ELICA GROUP

α. Θέση Κόκκιες Καλαμαύκας (εν μέρει στο Δ.Δ. Κρούστα Δ. Αγίου Νικολάου)

32,2 MW. Βρίσκεται στη ζώνη ΖΠΕΔ2 (Ζώνη Περιοριστικού Ελέγχου

Δόμησης) του ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας

β. Θέση Πλακοκεφάλα Μεσελέρων 23 MW και

γ. Θέση Σταυρός Ιεράπετρας 18 MW. Οι β. και γ. βρίσκονται στην περιοχή

ΠΕΠ ΙΙ του ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας (περιοχή ειδικής προστασίας)2) Επένδυση ΤΕΡΝΑ

α. Στις θέσεις Αφέντης και Παπούρα Ορεινού και Καβουσίου αντίστοιχα

42 MW

β. Στις θέσεις Κλήρος και Καψάς των ιδίων ως άνω Δ.Δ., 48 MW

γ. Στη θέση Ρωμανάτη Αγίου Στεφάνου (εν μέρει στο Δ.Δ. Πεύκων Δήμου Σητείας) 24 MW

Τα α. και β. αιολικά πάρκα βρίσκονται στη ΖΠΕΔ 3α του ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας, ενώ η γ. δεν ανήκει σε κάποια ζώνη προστασίας σύμφωνα με το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Μακρύ Γιαλού.

Επειδή οι παραπάνω επενδύσεις έχουν κατ’ αρχάς αδειοδοτηθεί (άδεια παραγωγής) και προωθούνται με ταχείες διαδικασίες, χωρίς κάποια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και επειδή αυτές αντιβαίνουν στο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου, είμαστε αντίθετοι με αυτές.

Συγκεκριμένα στη ζώνη ΠΕΠ ΙΙ (Περιοχή Ειδικής Προστασίας ΙΙ) που είναι περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ή/και πολιτιστικής αξίας, οι οποίες πρέπει να προστατευτούν αυστηρά και να αναδειχθούν ως επισκέψιμες περιοχές αναψυχής, επιτρέποντας περιοριστικά κάποιες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται ΑΠΕ. Μάλιστα, στην απόφαση έγκρισης του ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας (ΦΕΚ 530 ΤΑΑΠΘ/2009) αναφέρεται ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα θα πρέπει να έχει ως πρώτη δραστηριότητα την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και όχι την οικονομική εκμετάλλευση όπως οι ανωτέρω μεγάλες επενδυτικές δραστηριότητες.

Οι ζώνες ΖΠΕΔ 2 και ΖΠΕΔ 3α αφορούν μεν ζώνες περιορισμού και ελέγχου δόμησης χωρίς έντονες απαγορεύσεις, όμως δίδονται κατευθύνσεις που υιοθετούνται με το παραπάνω ΣΧΟΟΑΠ που δε συνάδουν με την εγκατάσταση ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας. Επίσης μέρος της ΖΠΕΔ 2 είναι αναδασωτέα περιοχή. Η περιοχή ΖΠΕΔ 3α είναι περιοχή NATURA 2000 (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας SCI) με κατεύθυνση να προωθηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία της.

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε:

Ότι οι περιοχές των παραπάνω επενδύσεων δεν επιτρέπουν τις δραστηριότητες αυτές (ΠΕΠ), είναι αναδασωτέες (ΖΠΔΕ 2) ή δεν έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές Μελέτες (ΖΠΕΔ 3α)
Με βάση τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για ευαίσθητες ζώνες του κρητικού τοπίου και οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, για το μέγεθος που έχουν σχεδιαστεί προσβάλλουν αισθητικά και αλλοιώνουν τα φυσικά στοιχεία, απαγορεύοντας την αξιοποίηση της ενδοχώρας για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τα απαιτούμενα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς που και αυτά θα έχουν επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου, λόγω της πυκνότητάς του σε παρθένες περιοχές.
Δεν υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, ώστε να σταθμιστεί τυχόν ωφέλεια σε σχέση με την περιβαλλοντική επίπτωση και έτσι δεν υπάρχει κοινωνική συναίνεση γι’ αυτές. Σημειωτέον ότι η ωφέλεια για την τοπική κοινωνία σε σχέση με την απασχόληση είναι μηδαμινή.
Με τις παραπάνω επενδύσεις αποξενώνονται τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές (ακόμα και με τη μορφή των ΑΠΕ που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές σε ήπιο μέγεθος ενόψει του φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα τους) με την απροσδιόριστη και ασαφή ευρύτερη ωφέλεια, για την οποία μάλιστα δεν συνυπολογίζεται η επιβάρυνση για τη μεταφορά και αξιοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος στην κεντρική χώρα.
Με τα παραπάνω νομίζω ότι τεκμηριώνεται το έννομο συμφέρον για την προσφυγή κατά της απόφασης ένταξης των επενδύσεων στο νόμο fast track.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Καλαντζάκης Θεοδόσιος, ο οποίος τόνισε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να ζητήσει να ανασταλούν όλες οι σχετικές αποφάσεις για τη χωροθέτηση των ΒΑΠΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να διεκδικήσει αγωνιστικά να μη γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή, εφόσον δεν υπάρχει εγκεκριμένη χωροθέτηση από το δημοτικό συμβούλιο.

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η δημοτική σύμβουλος, κ. Ξανθάκη Αγγελική, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στις αρνητικές επιπτώσεις των βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα όπως την αγροτική, την τουριστική, τον αγροτουρισμό και τον οικοτουρισμό. Συμφώνησε με τη θέση του Δημάρχου για προσφυγή του Δήμου κατά της απόφασης ένταξης των βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή μας.

Η δημοτική σύμβουλος, κ. Κοτσιφάκη Μαρία τοποθετήθηκε επίσης κατά των ΒΑΠΕ και στις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την οικονομία της περιοχής και συμφώνησε στο να υπάρξει δυναμική αντίδραση κατά της εγκατάστασής τους.

Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Μαχαιράς Μιχαήλ επικρότησε τη θέση του Δημάρχου και αναφέρθηκε κι εκείνος στις συνθήκες ερημοποίησης που θα επιφέρει στην περιοχή μας η εγκατάσταση των ΒΑΠΕ .Ανέφερε επίσης, ότι πρόκειται να κατατεθεί προσφυγή κατά της απόφασης από το Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των ΒΑΠΕ σε συνεργασία με άλλους δήμους και Φορείς και πρότεινε να συμμετέχει και ο Δήμος μας σε αυτή.

Ο Δήμαρχος, κ. Σήφης Αναστασάκης απάντησε ότι θα πρέπει να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ο τρόπος που θα ασκηθεί η προσφυγή εκ μέρους του Δήμου μας, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με άλλους Δήμους, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου Ιεράπετρας, κ. Σήφη Αναστασάκη
  2. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 & 72 του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  • Εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση τhς Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για ένταξη επενδύσεων βιομηχανικού τύπου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο Δήμο μας, στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.3894/2010 ως ισχύει και τάσσεται υπέρ της προσφυγής του Δήμου μας στο ΣτΕ για την ακύρωση αυτής.
  • Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για να αποφασίσει τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που θα ασκήσει ο Δήμος Ιεράπετρας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221/2012.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας

Ψαρουδάκης Ιωάννης            Γαλάνης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου